Halmanläggning: 250 - 15 000 kW

Linkas helautomatiska halmanläggning levereras med halmrivare och transportör, som anpassas efter pannans storlek samt kundens önskemål och behov. En effektiv blandning av bränsle och förbränningsluft säkerställer verkningsgrader på upp till 95,9 procent.

Varmvattenanläggning till halm

En halmanläggning består ofta av den kända Linka halmrivaren, där rivtrummorna drar halmen i en uppåtgående riktning, vilket gör att sten och andra främmande föremål förs bort från rivtrummorna, där de sedan kan avlägsnas. Halmrivaren framställs i olika storlekar beroende av pannstorleken.

Halmrivaren styrs efter pannans värmeförbrukning, där hastigheten på trummorna ökar gradvis om mängden av riven halm är för liten. Dessutom ökas trycker efter ampereförbrukningen hos trummorna tills den önskade syrenivån uppnåtts. På samma sätt minskar rotationen om syreprocenten är för låg. Detta innebär att överbelastning på växlar och motor undviks, vilket ytterligare medför att den inställda halmmängden för pannanläggningen alltid är korrekt. 

Den rivna halmen transporteras från halmrivaren i ett slutet rörsystem eller via navare direkt till pannrummet, där den passerar ett cell-lås för att därefter innan det matas in i förbränningskammaren med en navare.

Det medföljer en transportbana med ben, avsett för uppställning på plant golv. Halmbanans längd dimensioneras efter pannstorleken och kundens behov.

Om pannan påkallar värme sätts inmatningsprocessen i gång. Det vill säga, att halmrivaren samt halmskruven startas. Halmrivaren kommer nu att producera lämplig mängd halm för den inställda panneffekten. Halmmängden kontrolleras av en syremätare, som hela tiden kontrollerar syreprocenten i rökgasen.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Varmvattenanläggning/hetvattenanläggning
Bränsletyp: Halm
Anläggningsstorlek: 250 - 15 000 kW
Verkningsgrad: Upp till 95,9 %

Linka H-pannan – till halm

H-pannan är en cylindrisk högeffektiv kanalrörspanna i 3-steg eller 5-steg version, avsett för förbränning av biomassa. Pannan har en slät eldkanal och vattenkyld vändkammare, och är dimensionerad att ge full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärme i rökkanalen, medan konvektionsvärmen utnyttjas så mycket som möjligt i de efterföljande rökrörssektionerna.

Framtill på pannan monteras en rörlig vatten- och luftkyld trapprost som motverkar slaggbildning. Uppvärmd förbränningsluft tillförs, dels från botten (primärluft) och dels från inmatningsändan (sekundärluft) enligt Linkas världspatenterade förbränningsteknik, för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. På så sätt förbränns gaser som bildas fullständigt.

Ordentlig isolering av pannan med 100 mm glasull resulterar i minimal värmeförlust. Pannan är helsvetsad och gastät för öppna och slutna anläggningar och levereras med anslutande grenar, flänsar och motflänsar för framledning, retur- och säkerhetsluckor. En renslucka i änden av förbränningskammaren gör det enkelt att rengöra och underhålla pannan.

Som standardutförande är pannan designad för varmt vatten med ett driftstryck på 4 bar, och en maximal driftstemperatur på 110ºC. H-pannan kan även tillverkas som hetvattenpanna med en temperatur på t. ex. 160ºC, och ett anpassat tryck på exempelvis 10 bar.

En elegant exteriör med blå plastbelagda stålplattor ger Linkas H-panna en tilltalande och modern design.

Automatiserad användarvänlighet

Linka har många års erfarenhet av utveckling av den speciella och avancerade förbränningstekniken för halm och annat biobränsle, och av att utnyttja teknologin optimalt i förbränningsanläggningar med hög driftsäkerhet och användarvänlighet.

 

Automatisk halmtransport

Från halmbanan matas halmen automatiskt till rivaren, där de roterande rivtrummorna säkerställer en effektiv rivning, som gör det möjligt för en exakt dosering.

 

Automatisk asktömning

I botten av pannan finns en rostfri askskruv monterad, som transporterar askan till den snedställd askskruv. Denna skruv för askan vidare till en askbehållare, till exempel utanför byggnaden.

 

Automatisk rökrörsrengöring

På pannan monteras ett antal trycktankar med sotventiler för luft (sotblåsare). Dessa blåser tyckluft genom pannans rökrör och rengör därmed dessa. Detta betyder att man mycket sällan måste rengöra pannans rökrör manuellt.

El-styrning och övervakning

Styrning och övervakning av anläggningen baseras på PLC-styrning (Programmerbart styrsystem). Styrningen säkerställer en kontrollerad reglering av bränsletillförseln, så att man alltid får ut maximal effekt ur pannan. Alla börvärden kan avläsas och omprogrammeras via skärmen. Samtidigt kan syreprocenten kontinuerligt avläsas på skärmen. Dessutom finns det larmuttag på styrningen.

Det finns även möjlighet att ansluta kontrollpanelerna till internet och nå tillgång från en pc, surfplatta eller smartphone. Det gör det även möjligt för dig att få fjärrsupport från Linka vid driftsättning, underhåll och driftsstörningar.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Lösningar

Slättäng Gods

I södra Sverige har Linka installerat en kombineras flis- och halmanläggning på Slättäng Gods som försörjer godsets egendomar med värme från förnybar energi.

Spannarps Säteri

Den svenska herrgården Spannarp använder värmen från sin anläggning från Linka till att värma upp kycklingstallen, utöver huvudbyggnaden och sina egendomar.

Björnstorp & Svenstorps Gods

De två svenska godsen använder kombinerad eldning med både halm och flis, och levererar den största delen av värmen till närområdet.